Skip to main content

Full text of "Flora Indica Vol-I"

See other formats


TMictrum.']           FLORA INDI.'A.                  15

racemis tcrminalibus dcmum elongatis, aelimiis 3-5 stipitatis arete
reflexis oblongis incurvis stylo incurvo imicnmatis obluse cpstatls.

HAD. Li Tibctia occidental!, alt 10- 1-1 ,000 ped.: in Nubra! el
Ladak ! ; ct in Himalaya oriental!, in regione iutcriore Sikkim, loco in-
ccrto, sed certe supra 10,000 ct verosimiliter supra 12,000 ped. alt.!
 (Fl. Jul.) (v. .)

Radix fnsiformis, pcrpendicularis. Ilerha debilis 1 ];-2-pedalis, glabciTjina. Folia
inferiora longe peliolata. Petfoli basi srafuwo-^tipukiti, ct ad ram ificatio nes stipel-
lali, stipcllis bctiriusis miuutis cito dccidtiis. Mores parvi, pallide vir'dcsceutes.
S-'jjala elliptic;!, obtusa, inultiiicrvia. yilumetiia liliformia; anthers mucronattc.
Pedicelli fructil'cri strict!, pulcutcs.

7. T. pedunctdatum (Edgcw. in Linn. Soc. Tr. xx. 27); foliis
triternatis, foliolis ovalibus rotundatis membranaceis obtuse lobatis,
panicula pauciflora, acheniis lineari-oblongis breviter peclicellatis valide
costatis in rostrum breve uncinatuir aeuminatis.

HAB. In montibus Afgliaiiistan, GriffitJt! ; in Himalaya occidentalia
alt. 6-8000 ped. : Kaslinair ! Banahal ! Simla ! (FL Apr. I^'ai.) (z?. z?.)

Serla erccta, ramosa, bipcdalis. JFolto louge petiolatu ; stijwftf nnricularcs, fiin-
briatic, ad basin pctioli ; $ti$e1lte imlloG. Petloli partiales clouptti. Foliola -1
unciam lata, rotundata vel late runeata, tiiloba vel tridenta^a, louis iutcp;ris vel di-
visis. Panictda raraosa, ptidicelli iblia floralia superautcs, fructiferi clongati.
Flores majusculi (^-unciales), idbi. Scpala clliptica, obtusa. Fllauienttt iiliforinia ;
anthera muticac. Achenia fere \ uuciain louga, dorso subgibbosa, venire rectiuscula,
vix subcompressa, utrinque 5-coslata.
Approaefies closely in general appearance to T. orientate, Boissier, a native of
Taurus and Asia Minor. That species, however, has sessile smaller i'ruit and a de-
ciduous style.
8. T. rosteUattun (H.f. et T.) ; foliis ternatim decomposes, fo-
liolis rotan datis basi cordatis crenato-lobatis meuibranaccis, panicula
pauciflora foliosa, acbeniis 3-5 pedicellatls Jineari-oblongis striatis in
rostrum longum rectum apice unciuatiim productis.
HAB. In Himalaya tcinpcruta, alt. 7-11,000 ped. : Simla, Jacque-
mont! et Sikkim iuteriorcl (Fl. Aug.) (r. v.)
Jlerlta crecta, bipcdalis, graoilis, diffiisa, ramosa, radice fibrosa. Tetloli breves.
basi stipulis roiiiformibiis auriciilati. StipeUcc nnll;u. JFv'iofa tenuitcr luembra-
nacea, pallide viridia, subtus gkuccsccutia, |-|-uucialia. Ftorcs in itiinis fcrc
solitarii, pam, albi. Sejiala cUipticn, ncrvosa. liUimotta filiformia; atitherte
jauticse. Panimd&e fructil'ei'ic rami elongati divaricati graciks. Rostrum achenio
\ brevius. .
A delicate, straggling, branched plant, approaclxiug in the shape of its fruit to the
last species, but very different in. habit, and easily distinguished by the -much smaller,
long-beaked achcuia.
 2. Acli&tia Ireviora oblong a codata^ sitlsessilia vel rarius (in T.
alpino) longe stipitata.
9. T. saniciilseforme (DC. Prod. i. 12); foliis ternatim dcccm-
positis, radicalibus longe petiolatis caulem sccpe supcrantihus, caulhiis
paucis, paniculu paucitlora divarieato-ramosti, pedicollis strict is clon-
gatis, acheniis nmiicrosis scssilibus oblongis argute costatis loiigc it)-
tratis. T. radiatum, Jloyle! IlL 52,